Nemzeti Kézilabda Akadémia

Etikai kódex

  

I. Általános alapelvek

- A jelen Etikai Kódexet a Nemzeti Kézilabda Akadémia (továbbiakban: NEKA) szakmai közössége hozta létre.

- Az Etikai Kódex önálló intézményi belső jogforrás. Az Etikai Kódex segíteni és védeni kívánja mindazokat, akik az Akadémia céljainak megvalósítására mások jogait is tiszteletben tartva törekednek és korlátozni kívánja mindazokat, akik a célok elérését hátráltatják. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után, melynek mértékét az Etikai Kódex IV.pontja tartalmazza.

II. Sportolói és ahhoz kapcsolódó jogok

1.Sportoló jogai

- A NEKA sportolóinak joga, hogy az eredményes felkészüléshez valamennyi szakmai, személyi és tárgyi feltételt magkapja.

- A NEKA sportolóit meghívás esetén a nemzeti válogatott rendelkezésére bocsájtja.

- A NEKA sportolói, dolgozói jogosultak a NEKA által kötött csoportos élet, baleset és egészségbiztosításhoz.

- A NEKA sportolóinak joga, hogy az Akadémia biztosítsa számára a kézilabda mérkőzésekre, versenyekre való utazást és az azokhoz szükséges felszerelést, ellátást.

2. Edző jogai

- A NEKA edzőinek joga, hogy az eredményes felkészítéshez valamennyi szükséges szakmai, tárgyi feltételben részesüljenek.

- A NEKA biztosítja a zavartalan munka lehetőségét.

- A NEKA edzői javaslatot tehetnek az általuk tehetségesnek ítélt sportolók akadémiára történő felvételére, elbocsájtására.

3. Szülő jogai

- A szülő joga, hogy megismerje a NEKA ETIKAI KÓDEXÉT és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.

- A sportoló fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen kapjon felvilágosítást.

- A szülőnek joga van a NEKA sportrendezvényein, mint néző részt venni, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak.

III. Sportolói és ahhoz kapcsolódó kötelességek

1. Általános sportolói kötelességek

- A NEKA sportolói kötelesek az Akadémia hírnevéhez méltóan viselkedni, etikátlan cselekedetektől távol tartani magukat.

- A sportolóknak kötelessége az Akadémia szellemiségét magáénak vallani és ennek megfelelően viselkedni mindenhol és képviselni az intézményt.

- A sportolóknak a fair play keretein belül mindent meg kell tenniük a győzelem érdekében, tisztelni kell az ellenfelet, csapattársaikat, edzőjüket, el kell fogadni a játékvezetői ítéletet, uralkodni kell az indulataikon.

- A sportolóknak sérülést, betegséget jelezni kell edzőjük, valamint az egészségügyi csoport, az Akadémia orvosai felé.

-   A sportolóknak az orvosi utasításokat a gyógyulás érdekében be kell tartaniuk.

- A sportolóknak kötelessége az edzésről, mérkőzésről hiányzás esetén, azt megelőzően az edzőt tájékoztatni, tőle engedélyt kérni a távolmaradásra.

- A sportolók tudomásul veszik, hogy az iskolai szünetek nem jelentenek automatikusan az edzésekben is szünetet.

- A sportolók kötelesek az edzéseken tiszta ruházatban megjelenni, az uszodát az előírt felszerelésben igénybe venni.

 - A sportolók kötelesek az edzői utasításokat elfogadni, betartani.

- A sportolók kötelesek az edző által megjelölt helyen, időpontban pontosan megjelenni, különös tekintettel az alábbiakra:

a.      az edzések, terápiás kezelések, rehabilitációs foglalkozások kezdési időpontja előtt 5 perccel az edzés helyszínén foglalkozásra kész állapotban (gyúrás, ragasztás, táplálkozás) megjelenni;

b.      hazai bajnoki mérkőzések előtt 75 perccel a sportcsarnokban megjelenni;

c.      idegenbeli mérkőzések alkalmával az erre jogosult személy által meghatározott időpontban és helyen pontosan megjelenni.

- A sportolók, az elektronikai eszközeiket csak a tanárok, nevelők, edzők engedélyével használhatják.

- A sportolók megjelenése, felszerelése legyen közösségbe illő, tiszta és ápolt, valamint a NEKA által szervezett, és minden más programon, rendezvényen az alkalomhoz illő öltözetben kötelesek megjelenni.

- A sportolók kötelessége a kulturált, alkalomhoz illő viselkedés az Akadémia által szervezett, és az Akadémián kívüli programokon, rendezvényeken.

- A sportolók kötelessége az iskolák, kollégium, csarnokok házirendjének megismerése, betartása.

- A sportolóknak közre kell működniük saját környezetük, valamint az általuk használt eszközök tisztán és rendben tartásában. A sportolók kötelesek a személyes tárgyaikat, az általuk használt bútorokat, eszközöket, a kollégiumi szobájukat, a közvetlen környezetüket, az általuk is használt, közös helyiségeket, berendezéseket, beleértve az épületek környezetét is tisztán és rendben tartani.

- A sportolók kötelesek az iskolai tanulmányaikra kiemelt figyelmet fordítani. A gyenge tanulmányi eredmény, iskolai fegyelmezetlenség, hanyagság, a kollégiumban tanúsított fegyelmezetlen magatartás súlyos fegyelmezetlenségnek minősül.

2. Sportfelszerelésekre vonatkozó szabályok

- A sportolók kötelesek az Akadémia rendezvényein a NEKA által előírt felszerelésben megjelenni.

- A sportolók kötelessége védeni a rá bízott felszerelések épségét, megakadályozni azok rongálását.

- A sportolók kötelessége az Akadémia létesítményeinek, eszközeinek, rendjének óvása.

- A sportolók kötelesek az általuk használatra átvett sportfelszereléseket első felhívásra visszaszolgáltatni.

3. Öltözői rend

- A sportolók kötelessége a higiéniai szabályok betartása.

- A sportolók kötelessége az edzések utáni zuhanyozás.

4. Edző kötelességei

- Az edzők kötelessége az Akadémia hírnevéhez méltó viselkedés.

- Az edzők kötelessége a rendezvényeken, mérkőzéseken az alkalomhoz illő öltözékben való megjelenés.

- Az edzők kötelessége a rá bízott csapatot a NEKA szakmai követelményei szerint a lehető legjobban felkészíteni.

- Az edzők kötelessége a létesítmények, felszerelések, eszközök rendjét, épségét a játékosokkal együtt óvni.

5. Szülőkre vonatkozó kívánalmak

- A Szülők kötelesek a NEKA rendezvényeken az Akadémia hírnevéhez méltóan viselkedni, etikátlan viselkedéstől magukat távol tartani.

- A szülőktől elvárható, hogy támogassák az Akadémia jó hírét.

6. Súlyos fegyelmi vétségek a Sportoló részéről különösen, de nem kizárólagosan

- Súlyos fegyelmi vétségnek számít a dohányzás, alkohol, kábítószer használata.

- Súlyos fegyelmi vétségnek számít a lopás illetve az arra való felbujtás.

- Testi sértés, becsületsértés, rágalmazás magatartásainak tanúsítása.

- Jelen Etikai Kódex, a Kézilabdázás Szabálykönyve, valamint az MKSZ előírásainak súlyos, vagy ismételt megszegése.

IV. A sportolóval szembeni fegyelmi intézkedések formái és alkalmazásának elvei, eszközei, fokozatai

- Ha a játékos megszegi az Etikai Kódexben megfogalmazottakat, akkor az edző szóbeli figyelmeztetést alkalmaz, és erről értesíti a szülőt.

- Az Etikai Kódex szabályainak sorozatos megsértése esetén a NEKA vezetése konzultációra hívhatja be a szülőt.

- Súlyos fegyelmi vétség esetén, illetve az első két pontban foglaltakat követően elkövetett vétség esetén a játékos kizárható az Akadémiáról. Az akadémiáról történő kizárásról fegyelmi bizottság dönt, melynek tagja a játékos edzője, a szakágvezető edző, a NEKA menedzser-igazgatója, a NEKA szakmai és tudományos főigazgatója köréből kijelölt 3 fő. A fegyelmi bizottság döntésével szemben nincs helye jogorvoslatnak.

- A fegyelmi bizottság döntése értelmében a sportolóval szemben szankcióként, kedvezmény megvonás lehetséges.

V. Etikai kódexszel kapcsolatos szabályok

- Az Etikai Kódex minden érintettel való megismertetése a NEKA kötelessége.

- Az Etikai Kódex elfogadtatása játékosokkal, szülőkkel, edzőkkel azáltal történik, hogy annak példányát kézjegyükkel ellátják, ezáltal elfogadják annak tartalmát és magukra nézve kötelezőnek tartják.