14

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. BEVEZETÉS

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány (8630 Balatonboglár, Kodály Zoltán u. 12-13. a továbbiakban NEKA, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve köte-lezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatá-lyos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A NEKA adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.neka.hu/privacy-policy címen.
A NEKA fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
 
A NEKA. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 
A NEKA a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A NEKA az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:
 

2. A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

A NEKA az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatke-zelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogsza-bályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az informá-ciószabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2004. évi I. törvény – a sportról (Sporttörvény);
 • 2011. évi CXC. törvény – a nemzeti köznevelésről (Köznev. tv.).
A NEKA adatkezelései tekintetében általános feladatokat az alábbi adatfeldolgozók látnak el:
 
Adatfeldolgozók neve, székhelye, adatfeldolgozói feladata:
 • Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., központi fájlszerver tárhelyének biz-tosítása a T-Systems Cloud & Data Centerben (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.)
 • Saldo Consulting Kft. 1114 Budapest, Bocskai út 17. IV. em. 1., könyvelés
 • ITSecure Kft. 5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 11., NEKA informatikai hálózatának üzemeltetése, karbantartása
 • Tompos Gábor 8630 Balatonboglár, Gyep u. 23., fényképek filmfelvételek készítése a NEKA számára

2.1. A NEKA.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

A www.neka.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználó számítógépének IP címét nem rögzíti.
 
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: 
A portál html kódja az adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
 
A honlapon térképet jelenít meg a Google Térkép szolgáltatás [Google LLC* (CA 94043 Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway, Amerikai Egyesült Államok)]. A Google Tér-kép szolgáltatás igénybevétele során megvalósuló adatkezelésről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.
 
Adatfeldolgozók neve, székhelye, adatfeldolgozói feladata:
 • Google LLC CA 94043 Mountain View 1600 Amphitheatre Parkway, Amerikai Egyesült Államok* analitikai szolgáltatások nyújtása a neka.hu weboldalon részletes felvilágosítás az analitikai adatkezelésről: http://www.google.com/intl/hu/policies/
 • Levels Média Kft. 9545 Jánosháza, Ifjúság u. 26. a honlap szerverei a BIX szerverteremben (1132 Budapest, Victor Hugó u. 18-22.) kerültek elhelyezésre a neka.hu oldal üzemeltetése,  karbantartása, tárhelyszolgáltatás
 • Co&Co Designcommunication Kft. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 34. 2. em. 2. a neka.hu oldal fejlesztése
 
*A Google LLC tekintetében további információ jelen tájékoztató 3. fejezetében található.

2.2. A NEKA.HU SAJÁT COOKIE KEZELÉSE

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősé-ge van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 
Szükséges cookie-k
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása.
Sütik elnevezése:
PHPSESSID: nélkülözhetetlen munkamenet információkat tároló cookie,
SystemFrameTemplateVarsPrefix: CSRF token tárolása [a CSRF token megkönnyíti alkalmazás védelmét az oldalakon keresztüli kérelem hamisítással (CSRF) szemben,
test: CSRF token tárolása [a CSRF token megkönnyíti alkalmazás védelmét az oldalakon keresztüli kérelem hamisítással (CSRF) szemben],
reg_accepted: a szükséges cookie-k elfogadásának tényének tárolása.
marketing_accepted: az elemző cookie-k elfogadásának tényének tárolása.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont.
 
Elemző cookie-k
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, statisztikai adatok rögzítése a Google Analytics rendszerével.
Sütik elnevezése:
_ga: statisztikai adatokat készítése a weboldal használatával kapcsolatban,
_gid: statisztikai adatokat készítése a weboldal használatával kapcsolatban,
_gat_gtag_ UA_92740633_33: a Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályzásához.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont.
 
Az adatkezelés időtartama: 
- a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID, SystemFrameTemplateVarsPrefix, test),
- egy év (reg_accepted, marketing_accepted),
- két év (_gid, _gat_gtag_ UA_92740633_33),
- négy év (_ga).
 
Adatfeldolgozók neve, székhelye, adatfeldolgozói feladata:
 • Levels Média Kft. 9545 Jánosháza, Ifjúság u. 26., a neka.hu oldal üzemeltetése, karbantartása, tárhelyszolgáltatás
 • Google LLC CA 94043 Mountain View 1600 Amphitheatre Parkway, Amerikai Egyesült Államok, analitikai szolgáltatások nyújtása a neka.hu weboldalon, részletes felvilágosítás az analitikai adatkezelésről: http://www.google.com/intl/hu/policies/

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

Az érintett tiltakozáshoz való joga:
az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen; ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.3. NEKA HÍRLEVÉL

A NEKA elektronikus hírlevélben első kézből számol be az elért sikerekről, tájékoztatáso-kat, direkt marketing üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.Hozzájáruló nyilatkozatot a NEKA részére a neka.hu honlapon lehet adni.
 
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdek-lődők részére, a hírlevelek személyre szabása, a feliratkozók elsők között történő értesíté-se a NEKA sikereiről tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás, az adatkezelő saját ajánlatainak továbbítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
 
Az adatkezelés időtartama:
- a felhasználói megerősítés hiányában hét nap,
- a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
- a felhasználó utolsó hírlevél megnyitástól, adatfrissítéstől számított 24 hónap.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelő tájékoztatásairól, ajánlatairól.
 
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a szemé-lyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
- a hírlevelek láblécében a „Leiratkozás a hírlevélről” hivatkozásra kattintva, 
- e-mail útján a leiratkozas@neka.hu címen, továbbá
- postai úton Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány, 8630 Balatonboglár, Kodály Zoltán u. 12-13. postai címen.
 
Adatfeldolgozók neve, székhelye, adatfeldolgozói feladata:
 • Levels Média Kft. 9545 Jánosháza, Ifjúság u. 26., a neka.hu oldal üzemeltetése, karbantartása, tárhelyszolgáltatás
 • The Rocket Science Group LLC 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA, hírlevél fel- és leiratkozások kezelése és a hírlevelek kiküldése

2.4. SAJTÓREGISZTRÁCIÓ A NEKA.HU HONLAPON

A honlap „Sajtófotók” menüpontja csak regisztrált felhasználók számára érhető el. A NEKA edzőinek és létesítményeinek nagy felbontású, illetve webes publikációra alkalmas fotói tölthetők le a felületről.
 
Az adatkezelés célja: a jogosultsággal rendelkező felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a jogosultság igazolása, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, e-mail cím, médi-um, pozíció, jelszó.
 
Az adatkezelés időtartama: 
 • a felhasználó törlési kérelméig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó belépésétől számított 24 hónap.
Az adatok törlése és módosítása: 
 • A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kez-deményezni felhasználói fiókjába belépve a „Regisztráció törlése” menüben;
 • vagy az adatkezelő jelen tájékoztató 4. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.
Elfelejtett jelszó: 
 • A felhasználó az „Elfelejtette a jelszavát?” funkció használata esetén e-mailben kap egy linket, melyre kattintva ismerhető meg az új jelszó.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem fér hozzá a regisztrált felhasználók számára elérhető tartalmakhoz.

Adatfeldolgozó neve, székhelye, adatfeldolgozói feladata:

 • Levels Média Kft. 9545 Jánosháza, Ifjúság u. 26., a neka.hu oldal üzemeltetése, karbantartása, tárhelyszolgáltatás.

2.5. NEKA+ SZAKMAI REGISZTRÁCIÓ A NEKA.HU HONLAPON

A honlap „Szakmai elemzés” menüpontja csak regisztrált felhasználók számára érhető el. A NEKA szakmai aloldaláról szakanyagok, videók és elemzések tölthetők le. Jogosultságot csak a sportban hivatalosan tevékenykedő szakemberek kaphatnak, melyet a NEKA a regisztráció során megadott adatok alapján ellenőriz.
 
Az adatkezelés célja: a jogosultsággal rendelkező felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a jogosultság igazolása, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, e-mail cím, egyesület, pozíció, jelszó.
 
Az adatkezelés időtartama: 
 • a felhasználó törlési kérelméig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó belépésétől számított 24 hónap.
Az adatok törlése és módosítása: 
 • A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kez-deményezni felhasználói fiókjába belépve a „Regisztráció törlése” menüben;
 • vagy az adatkezelő jelen tájékoztató 4. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.
Elfelejtett jelszó: 
 • A felhasználó az „Elfelejtette a jelszavát?” funkció használata esetén e-mailben kap egy linket, melyre kattintva ismerhető meg az új jelszó.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem fér hozzá a regisztrált felhasználók számára elérhető tartalmakhoz.
 
Adatfeldolgozó neve, székhelye, adatfeldolgozói feladata:
 • Levels Média Kft. 9545 Jánosháza, Ifjúság u. 26., a neka.hu oldal üzemeltetése, karbantartása, tárhelyszolgáltatás.

2.6. FACEBOOK.COM/NEKAKADEMIA

A NEKA oldala a https://www.facebook.com/nekakademia/ címen érhető el a Facebook közösségi oldalán.
 
A NEKA https://www.facebook.com/nekakademia/ címen elérhető közösségi oldalán a felhasználók kommenteket tehetnek közzé, Facebook Messenger üzeneteket írhatnak, kedvelhetik, megoszthatják a tartalmakat. A Facebook oldalon megvalósított adatkezelésekről a Facebook adatkezelési szabályzata ad részletes tájékoztatást.
 
A https://www.facebook.com/nekakademia/ oldalon megvalósított statisztikai célú adatke-zelés a NEKA és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írország) közös adatkezelése. A közös adatkezelési megállapodás részleteiről és az adatkezelésről a Facebook Oldalelemzések funkció adatkezelői függeléke ad részletes tájékoztatást.
 
Az adatkezelés célja: tájékoztatás az aktuális információkról, eseményekről.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja követni a NEKA rajongói oldalát a Facebook közösségi oldalon.

2.7. INSTAGRAM.COM/NEMZETIKEZILABDAAKADEMIA

A NEKA oldala a https://www.instagram.com/nemzetikezilabdaakademia címen érhető el az Instagram közösségi oldalán.
A NEKA https://www.instagram.com/nemzetikezilabdaakademia címen elérhető közösségi oldalán a felhasználók hozzászólást írhatnak a képekhez, kedvelhetik, megoszthatják, menthetik a tartalmakat. Az Instagram oldalon megvalósított adatkezelésekről az Instagram adatkezelési szabályzata ad részletes tájékoztatást.
 
A https://www.instagram.com/nemzetikezilabdaakademia oldalon megvalósított statisztikai célú adatkezelés a NEKA és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írország) közös adatkezelése. Az adatkezelésről és a közös adatkezelési megállapodás részleteiről a Facebook Oldalelemzések funkció adatkezelői függeléke ad részletes tájékoztatást.
 
Az adatkezelés célja: tájékoztatás az aktuális információkról, eseményekről.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja követni a NEKA rajongói oldalát az Instagram közösségi oldalon.

2.8. NEKA YOUTUBE CSATORNA

A NEKA videócsatornát üzemeltet a YouTube.com címen elérhető szolgáltató oldalán.
A NEKA https://www.youtube.com/channel/UCADloWGoL6VSFSwlz7YMYqw/feed címen elérhető YouTube csatornáján a felhasználók hozzászólásokat írhatnak, kedvelhetik, megoszthatják, menthetik a tartalmakat. A NEKA YouTube csatornája oldalán megvalósí-tott adatkezelésekről a Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek dokumentuma ad részletes tájékoztatást.
 
Az adatkezelés célja: tájékoztatás az aktuális információkról, eseményekről.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja követni a NEKA videócsatorna oldalát a YouTube.com oldalon.

2.9. FÉNYKÉP, VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

A NEKA a rendezvényein részt vevőkről arcképmást is ábrázoló fényképet, videófelvételt rögzít, tárol, és azt nyilvánosságra hozza internetes oldalán, a www.neka.hu címen, az alapítvány Facebook oldalain, YouTube csatornáján, a Vimeo.com megosztó oldalon, elektronikus hírlevelében, egyéb nyomtatott kiadványaiban, illetve szabadon felhasználhatóvá teszi más sajtótermékek számára.
A NEKA a Sporttörvény 76/E. § (3) bekezdése alapján a nemzeti sportinformációs rend-szerbe történő adattovábbítás és a versenyengedély kiállítása érdekében is készít fényké-pet a jelen tájékoztató 2.16. fejezetében található Lurkó program sportolóiról, mely fénykép készítésének és továbbításának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, azaz az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A Sporttörvény 76/E. § (3) bekezdése alapján készített fénykép is felhasználásra kerül az adatkezelési tájékoztató jelen fejezete szerint. Az érintettet a tiltakozáshoz való joga a Sporttörvény 76/E. § (3) bekezdése alapján készített fénykép esetén a promóciós célú nyilvánosságra hozatal tekintetében illeti meg.
 
Az adatkezelés célja: a NEKA sporttevékenységének nyilvános bemutatása.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja a NEKÁ-nak ugyanis jogos érdeke fűződik sporttevékenysége és sportolói nyilvános bemutatásához.
A kezelt személyes adatok típusa: a sportoló kép- és videófelvételeken látszódó arcképmása, a felvétel készítésének és a közzétételnek időpontja és körülményei.
 
Az adatkezelés időtartama: 
 • a Sporttörvény 76/E. § (3) bekezdése alapján készített fénykép esetén a Sport-törvény 5. § (3) bekezdéséhez igazodva egy év,
 • a további fényképek esetén öt év.
 
Az érintett tiltakozáshoz való joga:
 • az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen; ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.10. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ- ÉS RÖGZÍTŐRENDSZER A SPORTCSARNOKBAN

A NEKA a 8630 Balatonboglár, Gaál Gaszton út 58. szám alatti sportcsarnokban elektro-nikus megfigyelő- és rögzítőrendszert üzemeltet, melynek részeként kamerák irányulnak a bejáratra, előtérre, az öltözők előtti folyosóra, a fix lelátóra. A folyosói kamera a VIP te-rembe belát, de mobil fallal eltakarható a terület. A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk a recepciós pultnál elhelyezett tájé-koztatóban olvashatók.
 
Az adatkezelés célja: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a NEKÁ-nak jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.
A kezelt személyes adatok típusa: a NEKA sportcsarnok területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
 
Az adatkezelés időtartama: 
 • felhasználás hiányában három nap.
Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a sportcsarnokban található szerveren, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.
A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: kizárólag a NEKA erre kijelölt munkavállalója, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. 
 
A felvételek megtekintésére és adathordozóra rögzítésére jogosult: a NEKA és az ITSecure Kft. (5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 11.) erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.
Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti a NEKA.
A NEKA által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
 
Adattovábbítás: 
 • szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az  azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel az alábbi nem-zeti jogszabályokra: a Be. 261. § (1) bekezdése, 308. § (2) bekezdésének a) pontja és a 376. § (2) és (3) bekezdései, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.
 
Adatfeldolgozó:
 
Adatfeldolgozó neve, székhelye, adatfeldolgozói feladata:
 • ITSecure Kft. 5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 11. a kamerák felvételeinek megtekintése és adathordozóra rögzítése
Az érintett jogai:
 
Az érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok (dátum, időpont) helyesbítését.
Az érintett kérheti kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

2.11. KAMERÁS MEGFIGYELÉS SPORTESEMÉNY IDEJÉN

A NEKA a 8630 Balatonboglár, Gaál Gaszton út 58. szám alatti sportcsarnokban elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszert üzemeltet, melynek részeként kamerák irányulnak a bejáratra, előtérre, az öltözők előtti folyosóra, a fix lelátóra. A folyosói kamera a VIP te-rembe belát, de mobil fallal eltakarható a terület. A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk a recepciós pultnál elhelyezett tájékoztatóban olvashatók.
 
Az adatkezelés célja: a résztvevők személyének és a vagyon védelme érdekében a jog-sértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyí-tása.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a NEKÁ-nak jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.
A kezelt személyes adatok típusa: a NEKA sportcsarnok területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
 
Az adatkezelés időtartama:
 • felhasználás hiányában 120 óra a Sporttörvény 74. § (3) bekezdése alapján.
Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a sportcsarnokban található szerveren, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.
A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: kizárólag a NEKA erre kijelölt munkavállalója, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. 
A felvételek megtekintésére és adathordozóra rögzítésére jogosult: a NEKA és az ITSecure Kft. (5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 11.) erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.
Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyző-könyvben rögzíti a NEKA.
A NEKA által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag a résztvevők személyének és a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
 
Adattovábbítás: 
 • szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az  azokat lefolytató hatóságok, bí-róságok felé a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel az alábbi nem-zeti jogszabályokra: a Be. 261. § (1) bekezdése, 308. § (2) bekezdésének a) pontja és a 376. § (2) és (3) bekezdései, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.
 
Adatfeldolgozó:
 
Adatfeldolgozó neve, székhelye, adatfeldolgozói feladata:
 • ITSecure Kft. 5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 11. a kamerák felvételeinek megtekintése és adathordozóra rögzítése
Az érintett jogai:
 
Az érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok (dátum, időpont) helyesbítését.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

2.12. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ- ÉS RÖGZÍTŐRENDSZER A LAKÓFALUBAN

A NEKA kamerarendszert üzemeltet vagyonvédelmi célból a 8630 Balatonboglár, Kodály Zoltán u. 12-13. alatti lakófaluban.
A rendszer 51 kamerából áll, a kamerák folyosókat, lépcsőházakat, épületeken kívüli területeket, az étterem belső terét, a rehabilitációs teret, közösségi teret, a kollégiumokban a társalgókat, a parkolót, a gazdasági és gépkocsi bejáratot és a strandot figyelik meg. 
A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további infor-mációk a portán elhelyezett tájékoztatóban olvashatók.
 
Az adatkezelés célja: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, a NEKA területére történő jogosulatlan belépések megelőzése, észlelése, valamint a jogsértések bizonyítása.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a NEKÁ-nak jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.
A kezelt személyes adatok típusa: a NEKA lakófalu területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
 
Az adatkezelés időtartama: 
 • felhasználás hiányában három nap.
Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a sportcsarnokban található szerveren, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.
A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: kizárólag a NEKA erre kijelölt munkavállalója, tisztségviselője a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. 
A felvételek megtekintésére és adathordozóra rögzítésére jogosult: a NEKA és az ITSecure Kft. (5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 11.) erre kijelölt munkavállalója, tisztségviselője a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.
Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti a NEKA.
A NEKA által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizá-rólag a vagyon sérelmére és a jogosulatlan belépéssel elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
 
Adattovábbítás: 
 • szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az  azokat lefolytató hatóságok, bí-róságok felé a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel az alábbi nem-zeti jogszabályokra: a Be. 261. § (1) bekezdése, 308. § (2) bekezdésének a) pontja és a 376. § (2) és (3) bekezdései, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.
 
Adatfeldolgozó:
 
Adatfeldolgozó neve, székhelye, adatfeldolgozói feladata:
 • ITSecure Kft. 5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 11. a kamerák felvételeinek megtekintése és adathordozóra rögzítése
 
Az érintett jogai:
Az érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok (dátum, időpont) helyesbítését.
Az érintett kérheti kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

2.13. BELÉPTETŐRENDSZER

A NEKA a lakófaluban és a sportcsarnok labdarúgó pálya felőli bejáratában beléptetőrendszert üzemeltet a belépési jogosultságok kezelése érdekében.
 
Az adatkezelés célja: a vagyon és a NEKA területén tartózkodó személyek védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértések bizonyítása, a belépési jogosultságok ellenőrzése, vészhelyzetek kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, az adatkezelőnek ugyanis jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a területére csak a megfelelő jogosultsággal rendelkezők lépjenek be.
A kezelt személyes adatok típusa: sportolók esetében a belépőkártya száma, épület, szobaszám, a hozzá tartozó jogosultság, a kártyahasználatok adatai (dátum, használat helye), vendégek esetében a belépőkártya száma, a hozzá tartozó jogosultság, a kártyahasználatok adatai (dátum, használat helye).
 
Az adatkezelés időtartama: 
 • a beléptetőrendszer naplófájljai tekintetében hat hónap,
 • a belépési jogosultság megszűnését követően legfeljebb hat hónap elteltével minden adat törlésre kerül.
Az érintett tiltakozáshoz való joga:
 • az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen; ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.14. SPORTÁGI KIVÁLASZTÓ

A NEKA rendszeresen szervez sportági kiválasztókat a tehetséges gyermekek kiválasztá-sa érdekében.
 
Az adatkezelés célja: a leigazolás, illetve sportszakmai célú kapcsolattartás, illetve a jelentkező további sportszakmai megfigyelése.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, illetve egészségügyi adatok tekintetében a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja, azaz az érintett, illetve 16. életév betöltése előtt törvényes képviselőjének kifejezett hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: sorszám, név, születési hely, idő, jelenleg hányadik osztályba jár, anyja neve, lakcím, szülő neve, elérhetősége, e-mail cím, telefonszám, egyesület neve, milyen bajnokságokban játszik?, poszt, melyik a lövő kéz, magasság, testsúly, korábbi sérülés, műtét, dátum és törvényes képviselő aláírása, a második fordulóban készített képfelvételeken látszódó arcképmás és egyéb, a kamera által rögzített személyes adat.
 
Az adatkezelés időtartama: 
 • a ki nem választott, elutasított gyerekek adatai törlésre, megsemmisítésre kerülnek a kiválasztó őszi fordulójának lezárásakor,
 • a kiválasztott gyermekek adatai a kiválasztó lezárásától számított egy év,
 • a képfelvételek a kiválasztó értékeléséig, de legfeljebb két hétig kerülnek megőrzésre.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a sportági kiválasztón.

2.15. NEKA NYÁRI TÁBOR

A NEKA rendszeresen szervez nyári táborokat. A táborokba a NEKA által meghívottakon felül fennmaradó költségtérítéses helyekre bárki jelentkezhet.
 
Az adatkezelés célja: a táborba történő jelentkezés, a tábor lebonyolítása, a résztvevők egymástől történő megkülönböztetése.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, illetve egészségügyi adatok tekintetében a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja, azaz az érintett, illetve 16. életév betöltése előtt törvényes képviselőjének kifejezett hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: név, születési hely, idő, kapcsolattartó neve, telefonszáma, gyermek telefonszáma, lakcím, egyesület neve, posztja, lövő kéz, magasság, testsúly, mezméret, úszástudás, allergia, gyógyszerérzékenység, korábbi sérülés, műtét, ételallergia, étkezéssel kapcsolatos kérések, számlázási adatok (név, cím, adóazonosító jel), megjegyzés, dátum és a törvényes képviselő aláírása, fénykép a táborzáró csoportképen.
 
Az adatkezelés időtartama: 
 • az adatokat a tábor bezárását követő 60 napon belül törli az adatkezelő,
 • a csoportképek a táborozóknat történt kiküldést követően törlésre kerülnek.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a NEKA nyári táborban.

2.15.1. NYÁRI TÁBOR FIZETÉSI ADATOK

A NEKA a fizetési adatokat ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok az elektronikus rend-szerrel párhuzamosan megőrzésre kerülnek a jelen tájékoztató vonatkozó részében jelzett időpontokig.
 
Az adatkezelés célja: a NEKA nyári táborával kapcsolatban számla kiállítása, a fizetők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.
A kezelt személyes adatok típusa: tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén név, cím és adószám, a számla összege, fizetési mód.
 
Az adatkezelés időtartama:
 • a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

2.16. LURKÓ PROGRAM

A NEKA hat-tíz éves gyermekek számára, a kézilabda megszerettetése céljából működteti a Lurkó Programot, melyben partneriskolák diákjai és az iskolában dolgozó pedagógusok vesznek részt.
 
Az adatkezelés célja: a Lurkó programban történő részvétel, amatőr sportolói jogviszony létrehozása, fenntartása, az abból származó kötelezettségek teljesítése, jogosultságok érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: 
a részt vevő pedagógusok tekintetében: név, lakcím, anyja neve, adóazonosító jel, születési hely, idő, TAJ szám, bankszámlaszám, e-mail cím, az iskola képviselőjének neve, dátum, aláírás;
a részt vevő diákok tekintetében: név, születési hely, idő, anyja neve, lakhely, ruhaméret, törvényes képviselő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, keltezés és a törvényes képviselő aláírása, a Lurkó programban részt vevő csapat edzéséről készített fényképek, videófelvételek.
 
A Lurkó rendezvényeken készített fényképeket, videófelvételeket a jelen tájékoztató 2.9. pontja szerint kezeli az adatkezelő.
 
Az adatkezelés időtartama: 
 • a Sporttörvény 5. § (3) bekezdése alapján egy év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a Lurkó programban.
 
Adatfeldolgozó:
 
Adatfeldolgozó neve, székhelye, adatfeldolgozói feladata:
 • az iskolákban kézilabdaedzőként dolgozó pedagógusok névsora elérhető a neka.hu/lurkoedzo címen; a Magyar Kézilabda Szövetség és a Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapít-vány által kiadásra kerülő módszertani kiadvány tanmenetét használva, vala-mint ezen kiadvány iránymutatásai alapján a tanulók kézilabdára való oktatása.

2.17. SZAKMAI NAP

A NEKA rendszeresen szervez MKSZ licenccel rendelkező edzők részére szakmai napot.
 
Az adatkezelés célja: a szakmai napon történő részvétel, helyszíni regisztráció megkönynyítése, a résztvevők egymástól történő megkülönböztetése, a képzettséghez kötődő szakmai anyag összeállítása, kapcsolattartás, étkezés biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja, tekintettel arra, hogy a résztvevők egészségügyi adatait is érinti az adatkezelés.
A kezelt személyes adatok típusa: név, egyesület, titulus/munkakör, születési hely, idő, licenc fokozat/képzettség, lakcím, telefonszám, e-mail cím, ételallergia, az érintett 
 
Szakmai napon készített képfelvételeken látszódó arcképmása, a felvétel készítésének időpontja és körülményei.
Az adatkezelés időtartama: 
 • a Szakmai naptól számított harminc nap.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a Szakmai napon.

2.18. PARTNERPROGRAM

A NEKA partneregyesületek számára többek között felmérési szolgáltatásokat nyújt a sportegészségügyi rendszerek és a sporttudományos csoport igénybevételével.
 
Az adatkezelés célja: a partneregyesületekkel fejlesztési program kialakítása érdekében kötött szerződés teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja, tekintettel arra, hogy a résztvevők egészségügyi adatait is érinti az adatkezelés.
 
A kezelt személyes adatok típusa: adatkezelő által alkalmazott sportinformatikai rendszerekben kezelt személyes adatok, melyekről az adatkezelést megelőzően kapnak az érintettek részletes tájékoztatást, az érintett Partnerprogramon készített képfelvételeken látszódó arcképmása, a felvétel készítésének időpontja és körülményei.
 
Az adatkezelés időtartama: 
 • a teljesítés partneregyesület általi igazolását követő nyolc nap.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a NEKA Partnerprogram által biztosított felmérésekben.

2.19. SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁS

Egyedi megkeresés és döntés alapján (pl. kiválasztó idején szülők) csapatokon, partnere-ken kívül az alapítvány tevékenységéhez kapcsolódóan nyújthat szálláshely szolgáltatást a NEKA.
 
Az adatkezelés célja: szálláshely-szolgáltatás biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: szobaszám, sorszám, név, születési idő, érkezés és távozás dátuma, lakcím, állampolgárság, telefonszám, e-mail cím, rendszám, parkoló igénybevételére vonatkozó adat, fizetési mód, az átvett és visszaadott kulcskártyák darabszáma és aláírás.
 
Az adatkezelés időtartama: 
 • nyolc év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem veheti igénybe a NEKA szálláshely-szolgáltatását.

2.19.1. SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS FIZETÉSI ADATOK

A NEKA a fizetési adatokat ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok az elektronikus rendszerrel párhuzamosan megőrzésre kerülnek a jelen tájékoztató vonatkozó részében jelzett időpontokig.
 
Az adatkezelés célja: a NEKA szálláshely-szolgáltatásával kapcsolatban számla kiállítása, a fizetők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.
A kezelt személyes adatok típusa: tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén név, cím és adószám, a számla összege, fizetési mód.
 
Az adatkezelés időtartama:
 • a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

2.20. TALÁLT TÁRGYAK

Az adatkezelés célja: a NEKA területén talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, ill. a találó értesítése.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Ptk. 5:54. §-ra.
A kezelt személyes adatok típusa: a találás dátuma, időpontja, a találó személye, a talált tárgy megnevezése, annak ténye, hogy sikerült-e értesíteni a tulajdonost, a raktározás helye, a találó és átadás esetén az átvevő aláírása.
 
Az adatkezelés időtartama:
 
 • az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, értékesítés esetében a találástól számított egy év elteltével.

2.21. A NEKA LÉTESÍTMÉNYEIBEN ELÉRHETŐ WIFI SZOLGÁLTATÁS

A NEKA létesítményeinek területén a látogatók, diákok részére WiFi  kapcsolaton keresztül internetelérést biztosít, Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison u. 4.) szolgáltatásának igénybevételével.
 
Az adatkezelés célja: a WiFi hálózati szolgáltatás biztonságos nyújtása, a felhasználók azonosítása, a visszaélések megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, tekintettel arra, hogy az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések meg-akadályozásához.
A kezelt személyes adatok típusa: csatlakozás helyszíne, dátum, időpont, a csatlakozott eszközök MAC-címe.
 
Az adatkezelés időtartama: 
 • az adatok a csatlakozás megszűnését követő tizenöt percen belül törlésre ke-rülnek.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem veheti igénybe a NEKA létesítményeiben elérhető WiFi szolgáltatást.
 
Adatfeldolgozó:
 
Adatfeldolgozó neve, székhelye, adatfeldolgozói feladata:
 • ITSecure Kft. 5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 11. hálózati eszközök üzemeltetése
Az érintett tiltakozáshoz való joga:
 • az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen; ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.22. A NEKA LEVELEZÉSE

Amennyiben megkeresné Akadémiánkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken, a honlap „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap segítségével, valamint a NEKA közösségi oldalain (www.facebook.com/nekakademia/; www.instagram.com/nemzetikezilabdaakademia; a NEKA YouTube csatornája) és a Facebook Messenger alkalmazás segítségével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A NEKA minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, telefonszámá-val, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.
 
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, válaszadás a felhasználói megkeresésekre.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, telefonszám, e-mail cím és az üzenet szövege.
 
Az adatkezelés időtartama: 
 • az adatközléstől számított öt év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud kapcsolatba lépni az adatkezelővel.
 
Adatfeldolgozó:
 
Adatfeldolgozó neve, székhelye, adatfeldolgozói feladata:
 • Levels Média Kft. 9545 Jánosháza, Ifjúság u. 26., a neka.hu oldal üzemeltetése, karbantartása, tárhelyszolgáltatás

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysétési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
 
A NEKA a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A NEKA és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
 
A NEKA a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
A NEKA az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A NEKA a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A NEKA a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 
A NEKA az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 
A NEKA és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 
A NEKA mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Az esetleges adatvédelmi incidenst a NEKA késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány
Székhely: 8630 Balatonboglár, Kodály Zoltán u. 12-13.
Nyilvántartási szám: 01-01-0007974
Eljáró bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 18171075-2-14
Telefonszám: 06.85.888.852
E-mail: info@neka.hu

5. ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájárulása visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, az adatkezelő fenti elérhetőségein, illetve ügyfélszolgálata útján.
 
Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére a NEKA megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
 
Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
A NEKA az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a NEKA elektronikus formában szolgáltatja.
A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. 
Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.
 
Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti a NEKA által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 
Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a NEKA indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére a NEKA korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvezneke az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A NEKA az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 
Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 
Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a NEKA nem kezeli.
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
Eljárási szabályok
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem öszszetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A NEKA a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 
Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
 
Panasz az adatvédelmi auditornál:
Amennyiben a NEKA adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit
 
Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.
 
Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 
Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva. 
Adatvédelem - http://www.ppos.hu