07

NEKA KIVÁLASZTÓ

A Nemzeti Kézilabda Akadémia Kiválasztó napja az a fórum, ahol több száz gyermek száll harcba azért a különleges státuszért, hogy a NEKA növendéke lehessen. Az eseményt rendszerint a tanév első félévében tartjuk, amikor a jelentkezőket egy előre összeállított tesztrendszer alapján felméri az akadémia szakembergárdája. A második forduló mezőnyét így válogatják ki, a végső döntést pedig az ott látottak alapján hozzák meg az edzők. A Kiválasztóra mindig a meghirdetett korosztályok ifjú játékosai jelentkezhetnek.

JELENTKEZÉSI LAP

Személyes adatok:

További elérhetőségek hozzáadása

Levelezési cím:

Gyermek sportolói adatai:

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Nemzeti Kézilabda Akadémia működtetését ellátó Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) tájékoztatja Önöket arról, hogy a kiválasztóra történő jelentkezés, és a fenti adatok megadása önkéntes, azok kezelése a jogosult, a jogosult 16. életévének betöltése előtt pedig törvényes képviselőjének a hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás visszavonása esetén, illetve az adatok közlésétől számított 1 év múlva az adatok törlésre kerülnek. Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata a www.neka.hu honlapon fellelhető.
Jelen adatlap kitöltésével és aláírásával a jelen adatlapon megnevezett kiskorú törvényes képviselőjeként hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a Magyar Kézilabda utánpótlásért Alapítvány esetleges leigazolás, illetve sportszakmai célú kapcsolattartás, illetve a jelentkező további sportszakmai megfigyelése céljából nyilvántartsa, leigazolás vagy átigazolás esetén a Magyar Kézilabda Szövetség játékos igazolási informatikai rendszerébe rögzítse.
A jelentkezési lapon megadott név, születési hely, idő, anyja neve, valamint elektronikus levelezési cím adatok a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, azaz az érintett, illetve törvényes képviselőjének hozzájárulása alapján egyes sportcélú állami támogatások igénybevétele és ezekkel kapcsolatos adatközlés, valamint fennálló sportolói jogviszony igazolás céljából továbbításra kerülnek a Magyar Kézilabda Szövetség játékos igazolási informatikai rendszerébe.

Önkéntesen hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány gyermekemről kiválasztási célból videofelvételt készítsen. A felvételekhez a Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány munkavállalói és megbízott szakemberei rendelkeznek hozzáféréssel.
A felvétel két hétig kerül megőrzésre.
Az érintett törvényes képviselője a hozzájárulását bármikor, korlátozástól mentesen visszavonhatja.
Az érintett törvényes képviselője jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
Az érintett törvényes képviselője a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a NEKA indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.
Az érintett törvényes képviselője tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
A NEKA a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.
Az érintett törvényes képviselője észrevételével a Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítványhoz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (www.naih.hu)